Prawo fizjoterapeutyczne w pigułce

31 maja 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Od tego momentu, praktykę w Polsce regulują dokładne przepisy i wytyczne. Ich nieznajomość może skończyć się bardzo przykrymi konsekwencjami. O jakie sprawy należy zadbać? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule. Opisujemy najważniejsze kwestie i terminy prawne, które mogą ułatwić życie każdemu fizjoterapeucie!

Temat jest bardzo obszerny i skomplikowany. Ustawa stanowi, że zawód fizjoterapeuty jest teraz samodzielnym zawodem medycznym. Oznacza to, że podpada pod współistniejące przepisy prawa branżowego. W poniższym artykule uda nam się przedstawić jedynie wprowadzenie do tematu. Zachęcamy Was gorąco do głębszego zbadania poszczególnych zagadnień i przypominamy sławną maksymę – nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania!

Prawo do wykonywania zawodu

Pierwszą i jedną z najistotniejszych regulacji wynikających z ustawy jest wprowadzenie wyłącznego prawa wykonywania zawodu. Każdy kto chce praktykować fizjoterapię w Polsce musi je nabyć w termie do 31 maja 2018. Wówczas kończy się okres przejściowy i przepis nabiera pełnej mocy prawnej.

Prawo wykonywania zawodu nadaje Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Aby je otrzymać należy, drogą internetową, złożyć odpowiedni wniosek, nie później niż do końca lutego 2018 roku. (link) Gwarantem otrzymania PWZF jest spełnienie jasno określonych warunków. Terminów nie należy lekceważyć. Kto bowiem wykonuje zawód fizjoterapeuty i czerpie z niego korzyści majątkowe, nie mając należytych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności lub wysokiej grzywny.

. Osoba starająca się o prawo do wykonywania zawodu powinna:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem lekarskim,
 • komunikować się w języku polskim,
 • swoim dotychczasowym zachowaniem dawać świadectwo wzorowego zachowania fizjoterapeuty,
 • posiadać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dyplom niezbędny do potwierdzenia kwalifikacji uzyskały, w rozumieniu ustawy:

 • osoby posiadające tytuł magistra fizjoterapii,
 • osoby posiadające tytuł licencjata fizjoterapii,
 • osoby posiadające tytuł magistra w dziedzinie rehabilitacji ruchowej lub rehabilitacji (studia rozpoczęte przed 1.01.1998),
 • osoby posiadające tytuł magistra wychowania fizycznego, które ukończyły specjalizację w zakresie rehabilitacji ruchowej, (studia rozpoczęte przed 1.01.1998),
 • osoby posiadające tytuł magistra wychowania fizycznego, które ukończyły kurs specjalizacyjny z rehabilitacji ruchowej lub dwuletnią specjalizację w dziedzinie rehabilitacji ruchowej/ leczniczej (studia rozpoczęte przed 1.01.1980),
 • osoby posiadające tytuł technika fizjoterapii (przed wejściem w życie ustawy).

Jeżeli wykonujesz zawód fizjoterapeuty w oparciu o działalność gospodarczą musisz pamiętać o jeszcze jednej ważnej dacie. Pierwszego grudnia 2018 upływa termin obowiązkowej rejestracji praktyki jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Obowiązkowa dokumentacja medyczna

Artykuł 9 ustęp 4 ustawy jasno traktuje, że „fizjoterapeuta jest obowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną”.  Pomimo tego, że przepisy obowiązują od ponad roku, 40% fizjoterapeutów się do nich nie stosuje.

Dokumentacja medyczna w swoim podstawowym zakresie stanowi chronologiczny zbiór danych dotyczący stanu zdrowia i choroby pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Tworząc dokumentację zawsze pamiętaj o jej obowiązkowych elementach:

 • danych umożliwiających identyfikację pacjenta,
 • określeniu podmiotu leczniczego,
 • dokładnym opisie zdarzeń,
 • danych umożliwiających identyfikację terapeuty,
 • dacie sporządzenia.

W praktyce każda dokumentacja medyczna powinna udzielać precyzyjnej odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki był powód zgłoszenia,
 • w jaki sposób pacjent został zbadany,
 • co mu zalecono.

Dzięki zadbaniu o powyższe kwestie, zawsze będzie możliwe udowodnienie adekwatności zastosowanych praktyk diagnostycznych i leczniczych do zgłoszonych dolegliwości.
O zasadach obchodzenia się z dokumentacją można pisać bez końca. Poszczególne obszary są regulowane przez rozmaite ustawy i rozporządzenia. Szerzej na ich temat przeczytasz tutaj.

Samorząd i odpowiedzialność zawodowa

Samorząd zawodowy to zrzeszenie reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania publicznego, którym konstytucja RP nadaje szczególne uprawnienia w zakresie dbania o swoje środowisko. Taką rolę pełni, z mocy ustawy, Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

Do głównych zadań KIFu należy sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zwodu fizjoterapeuty, ustanawianie zasad etyki zawodowej i jej przestrzeganie. Ponadto, samorząd reprezentuje interesy fizjoterapeutów w przestrzeni publiczno-administracyjnej i ustala standardy kształcenia oraz wykonywania zwodu.

W związku z przynależnością do Izby, możecie brać udział w wyborach do jej organów wykonawczych i administracyjnych, oczekiwać pomocy i ochrony prawnej i korzystać ze wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie jesteście zobowiązani do regularnego opłacania składek, przestrzegania uchwał samorządu, postępowania zgodne z zasadami etyki zawodowej i sumiennego wykonywania obowiązków.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza także pojęcie odpowiedzialności zawodowej. Jednym z organów KIF jest sąd dyscyplinarny.  Jego zadaniem jest prowadzenie spraw związanych z tzw. „przewinieniami zawodowymi”, czyli postępowaniem wbrew sztuce fizjoterapeutycznej lub niezgodnie z jej etyką. Za nieprzestrzeganie regulacji w tym zakresie grożą kary – od upomnienia po ograniczenie, a w skrajnych przypadkach odebranie prawa do wykonywania zawodu.

Na koniec  

Tak jak wspomniałem we wstępie, poruszyliśmy jedynie najważniejsze kwestie i to w sposób bardzo ogólny. Znajomość przepisów może niejednokrotnie okazać się bardzo pomocna w Twoim życiu zawodowym. W wolnej chwili sięgnij więc po ustawę i zapoznaj się najnowszymi rozporządzeniami na stronie KIF. Jeden poświęcony wieczór może oszczędzić Ci wielu niepotrzebnych zmartwień.

Zespół RSQ Physio

neoReh - sklep ciekawskich fizjoterapeutów

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.